KayneyC.tumblr

My Online Tumblr. Blog
shotbykat:

Marco Mendoza (White Snake, Thin Lizzy, The Dead Daisies) during The Dead Daisies Australian tour ‘14

shotbykat:

Marco Mendoza (White Snake, Thin Lizzy, The Dead Daisies) during The Dead Daisies Australian tour ‘14